Mis on mediatsioon?

Mediatsioon ehk lepitus tuleb ladinakeelsest sõnast mediatio mis tähendab keskel olemist. Ajaloost on vahenduse näitena teada ühe riigi vahendajaroll teiste riikide tüliküsimuse lahendamisel; lepitusmenetlus väljapool kohut. Mediatsiooni eestikeelne vaste on lepitus või vahendamine.

Lepitus on vabatahtlik protsess, milles konflikti osapooled neutraalse kolmanda e. lepitaja (otsustusõiguseta isiku) vahendusel langetavad ühiseid otsuseid või sõlmivad kokkuleppeid.

Kokkulepped ja otsused puudutavad konflikti osapooli  ja võimalusel loovad lisaväärtusi.

Kokkulepete sõlmimise protsess põhineb kasvaval enese ja teise mõistmisel ning mõlema osapoole tegelikkuse nägemise erinevuste teadvustamisel.

Lepituse protsess toob selgust ja leevendust olukorda isegi siis, kui probleemid ei lahene täielikult, sest see aitab osapooltel valgustada, mis on nende põhihuvid ja vajadused.

Perelepitus

Perelepituse protsessi  eesmärk on neutraalse  isiku e. perelepitaja  vahendusel suunata osapooli leidma võimalikke lahendusvariante laste, elatisraha ja/või omandi küsimustes. Perelepitaja aitab osapooltel leida võimalusi, et nad jõuaks ühisele otsusele või sõlmiks kokkuleppe lähtudes hetkeolukorrast ja pidades silmas tulevikku.

Perelepituse käigus on võimalik:

 • Lahendada suur osa erimeelsusi lapsevanematel, kes soovivad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks.
 • Leida lahendid probleemidele kohtuväliselt, kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt aega ja raha
 • Aidata lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla
 • Parandada laste ja vanemate vahelisis suhteid
 • Aidata lapsevanematel teha parimaid võimalikke kokkuleppeid nende laste arengulisest vajadusest lähtuvalt
 • Luua võimalus osapoolte vaheliseks vastutulelikkuseks kokkulepete saavutamisel
 • Suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas.

 

Perelepituse üks sessioon kestab 90 minutit
Sessioonide arv võib piirduda 4 või enama korraga, sõltuvalt protsessist.

Küsi infot

Mediatsioon/vahendamine organisatsioonis, meeskonnas

Mediatsiooni/vahendamise/lepitamise kallakuga supervisiooni vajadus on meeskonnas, ettevõttes või meeskonnas kui töötajate vaheline pingetase on kõrge.

Näited kõrgenenud pingest: 

 • Koostöö suhtlus ei põhine mitte dialoogil ja kuulamisel vaid monoloogidel
 • Eneseväljendamine, ettepanekute tegemine on riskantne
 • Töötajate kõrge kannatuse tase tööatmosfääri pärast
 • Meeskonna liikmed on emotsionaalselt üleseotud

Mediatsioon ettevõttes/organisatsioonis/meeskonnas aitab nähtavaks teha hetkeolukorra. Hetkeolukorrast lähtuvalt aitab vahendaja – superviisor osapooltel sõlmida kokkuleppeid ja võtta vastu ühiseid otsuseid edasiste koostöö  tõhustamiseks. Protsess põhineb ettevõtte pealisülesandest lähtuvalt osapoole tegelikkuse nägemise erinevuste teadvustamisel ja on kasulik isegi siis, kui probleemid ei lahene täielikult, sest see aitab taas fookusesse tuua ettevõtte/meeskonna põhieesmärgi ja teadvustada, mis on osapoolte põhihuvid ja vajadused selle eesmärgi poole liikumisel.

Küsi infot